Om OVER MUREN

OVER MUREN er et webbaseret undervisningsmateriale målrettet gymnasiet, særligt fagene historie og samfundsfag.

Her, cirka tre årtier efter Berlin-murens fald, rejser nye grænsemure og -hegn sig som aldrig før. Faktisk har verden ikke set flere befæstede grænser siden anden verdenskrig. Og ser man nøjere efter, så opdager man, at mure og hegn især rejser sig på grænserne af den vestlige verden - et fænomen, der er blevet kaldt ”globaliseringsmuren”. OVER MUREN ansporer eleverne til at hæve sig op over muren, se den fra begge sider og undre sig over, hvorfor vores verden på samme tid bliver mere og mere integreret og mere og mere opdelt.

Indhold og opbygning

OVER MURENs tematiske fokus på grænser og migration har vide forgreninger, og det er klart, at materialet ikke giver et komplet billede af alle aspekter af det. Det leverer et udvalg af eksempler og perspektiver som tilsammen gerne skulle give eleven et godt udgangspunkt for at deltage i en højaktuel samfundsdebat, men opfordrer samtidig løbende eleven til at være kritisk og forholde sig til, hvilke eksempler og perspektiver man også kunne have anlagt.

Over MUREN består i:

 • En dokumentarfilm på knap 25 min, som tager eleverne med til Senegal og Sicilien, hvor forskellige stemmer på hver sin side af den grænse, Middelhavet udgør, bringer temaerne i spil. FIND ARBEJDSARK TIL FILMEN HER.
 • Fem cases, som fortæller historien bag fem af verdens mure/grænser i et visuelt fængende flow af tekster, billeder og filmklip. Casene er beskrevet i et levende sprog og beregnet til at give eleverne en grundig baggrundsviden og samtidig vække deres interesse og engagement for temaerne.
 • Fem tværgående temaer, som dykkere dybere ned i forskellige emner vedrørende grænsebarrikadering og migration og trækker på faglige teorier til forståelsen af dem.

Læreplaner

OVER MUREN kan i SAMFUNDSFAG bidrage til opfyldelse af fagets didaktiske princip om "tilrettelæggelse af undervisningen med tematisk afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser." Samtidig samler materialet en del af det supplerende stof i form af eksempler fra den aktuelle debat, som ifølge læreplanen skal inddrages i undervisningen. Materialet lægger blandt andet op til selvstændig fordybelse og giver anledning til, at eleven bringer faglig viden i spil i tilegnelsesprocessen. Således kan arbejdet med OVER MUREN medvirke til elevens udvikling frem mod mere selvstændige og studieforberedende arbejdsformer og bidrage til det faglige mål om at:

 • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå,

og give et fundament for at:

 • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

OVER MUREN er især materialet velegnet til at komme omkring faglige mål vedrørende EU og globale forhold samt økonomiske og velfærdsmæssige prioriteringer. Samfundsfagligt kernestof bliver behandlet forskellige steder i materialet:

Sociologi – Temaet "Mentale mure" kommer ind på identitetsdannelse og socialisering, mens temaet "Mure og gadekunst" berører politisk meningsdannelse og medier. Det samlede materiale kan anvendes som afsæt for en diskussion af social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande – fx hvem migrerer, hvorfor, og hvilken rolle spiller familien for den beslutning?

Politik og international politik – Materialet kan lægge op til en undersøgelse af de politiske partiers holdning til grænsekontrol og migration, og hvordan europæiske og globale forhold spiller ind på politiske beslutningsprocesser i Danmark. EU/Middelhavet-casen kommer ind på EUs politikker og procedurer på området, og international politik berøres især i temaerne "Mure og magt" og "Mure og miljø", hvor materialets overordnede tema relateres til globalisering og samfundsudvikling.

Økonomi – Kernestoffet inden for økonomi er ligeledes fremtrædende i temaerne "Mure og magt" og "Mure og miljø", hvor konsekvenser af globaliseringen behandles specifikt. Generelt er globalisering et underliggende tema for det samlede materiale, og der trækkes løbende perspektiver til makroøkonomiske sammenhænge og bæredygtig udvikling. Økonomiske prioriteringer spiller også en rolle som motiv for både migration og grænsebarrikadering.

I HISTORIE kan OVER MUREN bidrage til opfyldelse af fagets overordnede mål om at “stimulere elevernes interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse af den komplekse verden, de lever i." Historisk bevidsthed eller mangel på samme spiller en fremtrædende rolle i den aktuelle samfundsdebat om grænser og migration, og det er derfor et meget velegnet udgangspunkt for at gøre eleverne bevidste om historicitet, og hvordan historie kan bruges og misbruges eller være helt fraværende tilgangen til nutidige problemstillinger. Eleverne kan i arbejdet med materialet især blive trænet i de faglige mål, at:

 • redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling og
 • reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.

OVER MUREN rammer kernestof i historie i og med, at materialets cases indeholder en historisk gennemgang af hovedlinjer i udviklingen i fem grænseområder, mens temaet "Mure i historien" giver en generel introduktion til verdens mure i et historisk perspektiv. Med grænser og migration som hovedtema kommer materialet også naturligt ind på kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.

Kilder og referencer

Hent lister med referencer og hovedkilder til cases og temaer.

Hvem står bag?

OVER MUREN er produceret af MUNDU - center for global dannelse. En uafhængig organisation med speciale i at omsætte komplekse problemstillinger til engagerende undervisning. Se mere om os på www.mundu.dk.

Følgende personer har bidraget til udviklingen af materialet:

 • Jeanette Westh (projektleder, webdesign, filmoptagelse og -redigering, research og udarbejdelse af indhold)
 • Jeanette Frank Nielsen (filmoptagelse og -redigering, research og udarbejdelse af indhold)
 • Emilie Bohman Lange (research og udarbejdelse af indhold)
 • Karen Løfgren Hagelskær (research og udarbejdelse af indhold)
 • Kim Frost (research og udarbejdelse af indhold)
 • Didier Larsen (filmoptagelse og -redigering)
 • Sonja Salminen (research)
 • Giacomo Vito Cusenza (tolk og fixer på Sicilien)
 • Cheikhou Diarra (tolk og fixer i Senegal)
 • Henrik Malmgren (logo og animation til dokumentarfilm)
 • Mads Ulsø Østergaard (webudvikler)

Tak til lektor Lene Koudal samt 3.A på Aarhus Katedralskole for feedback på materialet.

Materialet er støttet af:

 • Undervisningsministeriets Udlodningsmidler
 • Columbus Fonden
 • Udenrigsministeriets Oplysningspulje
 • CISUs Oplysningspulje